Profil Kepala Dinas

 

 

Nama : Hj. Ernawati, S.IP., MM
NIP : 19650102 198602 2 002
Golongan Ruang : IV/c
Pangkat : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjugbalai